HOTEL CENTER NOVO MESTO, gostinstvo in turizem, d.o.o.

Hotel Center 3*

Glavni trg 23, Novo mesto, Slovenija

Telefon: +386 7 302 18 0, +386 51 30 10 30