HOTEL JADRAN - BAKAR d.o.o.

Hotel Jadran Bakar

Palada 32, Bakar, Hrvatska

Telefon: 051 762 100
Pričaj s nama :) Chat