HETMOS MOSTAR - HOTELI d.d. za ugostiteljstvo i turizam

Hotel Bristol Mostar

Mostarskog bataljona bb, Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: 0387 36 500 100